Ateliers – Calendrier Spirit Pop Festival

Ateliers – Calendrier Spirit Pop Festival

Event Timeslots (3)

SAMEDI 29 JUIN
-
Spirit Pop Festival
ATELIERS
Yoga of Forgiveness Ananda Kanta
Yoga Philosophy Kal Prakashini
Ashtanga Yoga Maricha Dumont
Nidra Yoga Amar Jap Kaur
Kids Yoga

DIMANCHE 30 JUIN
-
Spirit Pop Festival
ATELIERS
Dharma Yoga Lucie David
Pranayamas Rodolphe Milliat
Gayatri Healing Meditation & Gongs Ananda Kanta
Mantras Kal Prakashini
Kids Yoga

SAMEDI 29 JUIN
-
Spirit Pop Festival
ATELIERS
Yoga Traditionnel Rodolphe Milliat
Bain sonore Sriman
Karam Kriya Kirpal Singh
Yoga Intégral-Inversions Emmanuel Thiery
Kids Yoga

Spirit Pop Festival